Voorafgaand aan een behandeling zal ik altijd vragen om akkoord te gaan met de behandelovereenkomst én privacy-verklaring.

BEHANDELOVEREENKOMST

Algemeen

U bent in behandeling of overweegt in behandeling te gaan bij een Natuurgeneeskundig Reflexzonetherapeut. In Nederland staat het iedereen vrij om, naast de zogenaamde eerstelijnszorg, te kiezen voor complementaire zorg.

Aanvullende behandeling

> Als Natuurgeneeskundig Reflexzonetherapeut stel ik geen diagnose, maar ga samen met u op zoek naar een aanvullende behandeling. Als therapeut ga ik ervan uit dat u zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist.
> Deze aanvullende behandeling kan toegepast worden naast de reguliere behandeling die u eventueel volgt.
> Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer ik als behandelend therapeut daartoe aanleiding zie op grond van de door mij afgenomen anamnese.
> Vanuit mijn visie als therapeut zal ik beoordelen of ik iets voor u kan betekenen met reflexzonetherapie.
> Na toestemming van uw zijde zal ik als therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voorvloeien in acht neemt.

Gebruik van medicijnen en supplementen

> Medicijnen en/of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gedurende deze behandelingen gebruiken en/of volgen
> Verandering van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven.
> Producten op natuurlijke basis, welke u vanuit de reflexologische anamnese worden aanbevolen, zijn een advies. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt.

Beroepsvereniging

> Als Natuurgeneeskundig Reflexzonetherapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging voor Nederlands Reflexzonetherapeuten (VNRT) en heb een opleiding op HBO-niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis.
> Als Natuurgeneeskundig Reflexzonetherapeut ben ik gebonden aan regels. Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Genoemde documenten zijn in de praktijk aanwezig en kunnen, indien gewenst, te allen tijde worden ingezien.
> Ik als therapeut en u als cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

> Ik heb u medegedeeld dat ik als therapeut voldoe aan de eisen die de AVG stelt.
> Bij het gebruik maken van digitale dossiers is de computer beveiligd met een wachtwoord dat alleen bij mij therapeut bekend is.
> Bij het gebruik maken van papieren dossiers  zijn de dossiers opgeborgen in een afsluitbare kast.

Duur van de behandeling

> Ik heb u meegedeeld dat bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten een therapieperiode van minsten vier tot zes behandelingen in acht wordt genomen.
> Bij chronische aandoeningen of klachten wordt uitgegaan van een periode van minstens zes tot acht behandelingen.
> Indien er tijdens deze periode geen duidelijke verbetering optreedt, zal de therapie in overleg worden gestopt.
> U bent geïnformeerd over de reacties die kunnen optreden voor, tijdens en na de behandeling.
> Tevens heb ik u verteld dat het volgen van een therapie geen garantie biedt voor een proces van herstel of genezing.

Inlichten huisarts/specialist

> U licht zelf uw huisarts en/of specialist in over het volgen van een therapie in mijn Natuurgeneeskundige Reflexzonepraktijk.
> Indien nodig zal ik, met uw expliciete toestemming, informatie delen of contact opnemen met uw huisarts/specialist.

Akkoord

Door het tekenen van de akkoordverklaring geeft u aan dat u kennis heeft genomen van dit document.

Bij kinderen jonger dan 12 jaar dienen beide ouders/verzorgers te tekenen.
Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar dienen beide ouders/verzorgers én het kind te tekenen.

[1] Eerstelijnszorg betekent onder meer dat artsen en specialisten verantwoordelijk en bevoegd zijn diagnoses te stellen en cliënten te verwijzen
[2] Complementaire zorg betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. Deze zorg komt dus niet in de plaats van de eerstelijns zorg, maar vormt daarop een aanvulling.


Aanvullende behandelovereenkomst kinderen/volwassenen met verstandelijke beperking

VERKLARING
> U bent als ouder(s)[1] bekend met de werkwijze van de reflexzonetherapie en geeft toestemming voor het behandelen van uw zoon/dochter.
> U verstrekt als ouder(s) aan de therapeut alle voor de behandeling van belang zijnde informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts/specialist of andere behandelaars van uw kind.
> U gaat als ouder(s) akkoord met het tarief voor de behandeling.
Afzeggen van de afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren. Indien u de afspraak niet of te laat afzegt, kan de behandeling in rekening worden gebracht.
> De therapeut moet zich houden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar beide ouders (indien zij beiden het ouderlijk gezag hebben) akkoord moeten gaan met de therapie.


In het geval van ondertekening door één gezaghebbende ouder, draagt deze er zorg voor dat de andere ouder wordt geïnformeerd over de therapie en bijbehorende documenten; behandelovereenkomst en privacy verklaring.
De ouder die ondertekend gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

AKKOORD
Door het tekenen van de akkoordverklaring geeft u aan dat u kennis heeft genomen van dit document.

[1] De term ouder omvat ook degene die (tijdelijk) de ouderlijk macht of het gezag heeft.